Wiki

Definition of vocabulary words in Vietnamese

Common Words


NXDOMAIN - là gì?
Điều này có nghĩa là trang chúng tôi đang cố gắng nhập không tải chính xác.Nguyên nhân có thể gây ra lỗi NXDOMAINLỗi này có thể xảy ra vì các nguyên nhân khác nhau. Đôi khi chúng tôi có khả năng khắc phục sự cố, trong khi ở những nơi khác, điều đó phụ thuộc vào máy chủ trang web. Hãy xem những gì nguyên nhân chính là:Máy chủ DNS không hoạt đ� . . .
minhquy minhquy


podmet - chủ ngữ
podmet [podmεt] m (Ling) chủ ngữpredmet [prεdmεt] m1.vật2.chủ đề cái gì3.môn học . . .
minhquy minhquy


prísudok - vị ngữ
<p><br>prísudok [priːsudok] m<br>(Ling) vị ngữ</p>
minhquy


URANI - Urani hay uranium là nguyên tố hóa học kim loại màu trắng thuộc nhóm Actini, có số nguyên tử là 92 trong bảng tuần hoàn, được ký hiệu là U. Trong một thời gian dài, urani là nguyên tố cuối cùng của bảng tuần hoàn.
admin


Aktívne particípiá - ?phân từ chủ động
aktívne [aktiːvɲε] adv tích cực, hăng hái
minhquy minhquy


Pasívny particípiá - ?phân từ bị động
particípium [partitsiːp̑um] n (Ling) phân từpasívny [pasiːvni] adj tiêu cực, bị động (thái độ v.v.
minhquy minhquy


digitalizovať - số hóa
 digitálny [digitaːlni] adj hiện sốfotoaparátdigitálny fotoaparát máy ảnh kỹ thuật sốfotorámikdigitálny fotorámik bộ tạo khung sốfotoaparátdigitálny/kompaktný fotoaparát máy ảnh đi� . . .
minhquy minhquy


encyklopédia - bách khoa toàn thư
encyklopédia -ie ž. náučné dielo obsahujúce . . .
minhquy minhquy


rôzny - đa dạng, khác nhau
rôzny [rؑozni] adj1.khác nhau2.đa dạngkháckhác nhau rozdielne, rozdielny, rôzny, rozličný
minhquy minhquy


evidovať - ghi vào sổ
evidovať [εvidovac] impf ghi vào sổ điều gì 
minhquy minhquy


medzitým - vào thời gian giữa
medzitým [mεdzitiːm] adv vào thời gian giữa
minhquy minhquy


sezónny - mùa, theo mùa
výpredajsezónny výpredaj bán đại hạ giá (theo mùa)bánbán đại hạ giá (theo mùa) sezónny výpredaj////MÙAadjsezónnyn(bốn mùa trong năm) ročné obdobie, (thời kỳ của năm) sezóna fphrmùa khô obdobie suchamùa mưa obdobie n dažďovngoài mùa (thời du lịch) mimo sezóny . . .
minhquy minhquy


Botnet - là từ chỉ một tập hợp các rô bôt phần mềm hoặc các con bot hoạt động một cách tự chủ. Từ này còn được dùng để chỉ một mạng các máy tính sử dụng phần mềm tính toán phân tán.
aa
minhquy minhquy


https://wit.ai - Build Natural Language Experiences. Enable people to interact with your products using voice and text.
<p>https://wit.ai/apps</p>
minhquy


viesť - dẫn, dẫn dầu, tiến hành, chỉ đạo
viesť [v̑εsc] impf1.dẫn, chỉ đạo ai đến đâu2.quản lý cái gì (công ty v.v.)3.dẫn đến đâu (về đường v.v.)4.lái . . .
minhquy minhquy


Ký hiệu " & " trong PHP - Là môt lập trình viên PHP (có thể cả ngôn ngữ khác) chắc các bạn không xa lại gì với ký hiệu &. Nhưng bạn có chắc là đã sử dụng hết tình năng của nó không? Vậy cùng điểm lại nhé.
Toán tử thao tác bit AND(AND Bitwise Operators)Toán tử thao tác bit AND lấy 2 toán hạng nhị nhân có chiều dài bằng nhau và thực hiện phép toán lý luận AND trên mỗi cặp bit tương ứng bằng cách nhân chúng lại với nhau. Nhờ đó, nếu cả 2 bit ở vị trí được so sánh đều là 1, thì bit hiển thị ở dạng nhị phân sẽ là 1 (1 x 1 = 1); ngược lại thì kết quả sẽ là 0 (1 x 0 = 0)Trong p . . .
minhquy


validate.js - Thư viện xác thực biểu mẫu JavaScript nhẹ được lấy cảm hứng từ CodeIgniter. Không phụ thuộc, chỉ hơn 2kb gzipped và có thể tùy chỉnh!
http://rickharrison.github.io/validate.js/https://github.com/rickharrison/validate.js
88.212.54.57 minhquy


UIkit - Một mẫu front-end nhẹ và mô-đun để phát triển các giao diện web nhanh và mạnh mẽ
Homepage github.com/uikit/uikit Docs getuikit.com/v2/docs/documentation_project-structure.html 
88.212.54.57 minhquy


Primer CSS - Hệ thống thiết kế CSS hỗ trợ cho GitHub
primer.style/css
88.212.54.57


highlight.js - nhấn mạnh cú pháp trong các ví dụ code trên thực tế trên bất kỳ trang web nào. Rất dễ sử dụng vì hoạt động tự động: tìm các khối mã, phát hiện ngôn ngữ và làm nổi bật nó.
191 ngôn ngữ và 97 chủ đềphát hiện ngôn ngữ tự độngtô sáng mã đa ngôn ngữcó sẵn cho node.jshoạt động với bất kỳ đánh dấu nàotương thích với bất kỳ khung js nàoSite https://highlightjs.orgKhông chỉ thuận tiện mà còn cho phép làm nổi bật các ví dụ mã . . .
88.212.54.57 minhquy


SearchFormFromSite

Full query request in all database