Wiki

Definition of vocabulary words in Vietnamese

Common Words


bracket - dấu ngoặc
88.212.54.57


binary - hệ nhị phân
88.212.54.57


alphanumeric - gồm chữ và số
88.212.54.57


CMS FolioPages - hệ thống quản lý nội dung nhẹ để tạo trang web mã nguồn mở, tính năng phong phú và dễ sử dụng
A lightweight content management system to create websites open source, feature rich and easy to use //các tính năng Trang trình bày là các khối nội dung có thể được tạo độc lập và được nhúng vào các trang. Thêm nhiều khối vào một trang chiếu và làm cho nó có thể cuộn được. Chủ đề là một làn gió để phát triển. Ngoài ra, mỗi trang có thể có lớp riêng giúp có thể có các kiểu khác nhau cho các trang khác . . .
minhquy minhquy


Regular expression - Biểu thức chính quy
Biểu thức chính quy (tiếng Anh: regular expression, viết tắt là regexp, regex hay regxp) là một chuỗi miêu tả một bộ các chuỗi khác, theo những quy tắc cú pháp nhất định. Biểu thức chính quy thường được dùng trong các trình biên tập văn bản và các tiện ích tìm kiếm và xử lý văn bản dựa trên các mẫu được quy định. Nhiều ngôn ngữ lập trình cũng hỗ trợ biểu thức chính quy trong việc . . .
88.212.54.57 minhquy


obnoviť - gia hạn, phục hồi
obnoviť [obnovic] perf phục hồi obnoviť perf platnosť čoho làm cái gì lại có hiệu lực, gia hạn
minhquy


HTTP và HTTPS - Hypertext Transfer Protocol
HTTP (Tiếng Anh: HyperText Transfer Protocol - Giao thức truyền tải siêu văn bản) là một giao thức lớp ứng dụng cho các hệ thống thông tin siêu phương tiện phân tán, cộng tác. [1] HTTP là nền tảng của truyền thông dữ liệu cho World Wide Web, nơi siêu văn bản tài liệu bao gồm các siêu liên kết đến các tài nguyên khác mà người dùng có thể dễ dàng truy cập, ví dụ bằng một con chuột nhấp chu� . . .
88.212.54.57 minhquy


Ví dụ sử dụng thuộc tính .className để thêm tên class - js
<!DOCTYPE html> <html> <head> <title> JavaScript to add class name </title> <style> .addCSS { color: green; font-size: 25px; } </style> </head> <body style = "text-align:center;"> <h1 style = "color:green;" > GeeksForGeeks </h1&g . . .
88.212.54.57


CentOS - là gì?
CentOS là một hệ điều hành miễn phí được xây dựng và phát triển dựa trên hệ điều hành mã nguồn mở Linux. CentOS là chữ viết tắt của “Community Enterprise Operating System”. ... Ngoài ra, CentOS còn cung cấp một môi trường hoàn hảo để thực hiện các công việc liên quan đến lập trình.
88.212.54.57


GUI - Graphical user interface
Giao diện đồ họa người dùng trong tiếng Anh gọi tắt là GUI (Graphical User Interface) là một thuật ngữ trong ngành công nghiệp máy tính. Đó là một cách giao tiếp với máy tính hay các thiết bị điện tử bằng hình ảnh và chữ viết thay vì chỉ là các dòng lệnh đơn thuần.
88.212.54.57 minhquy


Remote repository và local repository - so sánh
Remote repository: Là repository để chia sẻ giữa nhiều người và bố trí trên server chuyên dụng. Local repository: Là repository bố trí trên máy của bản thân mình, dành cho một người dùng sử dụng.
minhquy


posts@MQDDOTCOM - featured
- hướng dẫn về github chi tiết - .
minhquy


htmlspecialchars($str) - Chuyển đổi các ký tự được xác định trước "<" (nhỏ hơn) và ">" (lớn hơn) thành các thực thể HTML
<?php $str = "This is some <b>bold</b> text."; echo htmlspecialchars($str); ?> //OUTPUT This is some &lt;b&gt;bold&lt;/b&gt; text.
88.212.54.57


custom from edit.php - htmlspecialchar - custom form edit.php - htmlspecialchar
88.212.54.57 minhquy


Zend Guard - phần mềm mã hoá file và thư mục của dự án
88.212.54.57


SMTP - là gì?
Simple Mail Transfer Protocol (viết tắt là SMTP) là hệ thống giao thức có nhiệm vụ nhận hay truyền tải dữ liệu trong email của người dùng. Hệ thống chỉ nhận và gửi thư điện tử email thông qua thiết bị có kết nối mạng Internet. Những thiết bị nhận và gửi email được gọi là máy chủ SMTP, mỗi máy chủ đều liên kết tới cổng mạng Internet 25 – cổng TCP.
88.212.54.57


CRM - là gì?
CRM là viết tắt của cụm từ quản lý quan hệ khách hàng "Customer Relationship Management". CRM là một chiến lược nghiên cứu về hành vi và nhu cầu của khách hàng nhằm phát triển mối quan hệ mạnh mẽ hơn với họ. Quan hệ tốt với khách hàng là chìa khóa để kinh doanh thành công. Tuy chứa nhiều yếu tố công nghệ, nhưng quản lý quan hệ khách hàng không đơn thuần chỉ là một công c . . .
88.212.54.57 minhquy


__construct() - trong PHP
Trong mỗi lớp có hai hàm rất đặc biệt đó là hàm khởi tạo và hàm hủy. Hàm khởi tạo sẽ được tự động gọi khi bạn khởi tạo mới một đối tượng, còn hàm hủy thì sẽ được gọi khi đối tượng bị hủy. // PHP cung cấp một hàm đặc biệt được gọi là __construct() để định nghĩa một constructor. Bạn có thể truyền bao nhiêu tham số tùy bạn vào trong hàm constructor này. Ví d . . .
88.212.54.57 minhquy


showMessage(); - function showMessage() {}
function showMessage(message) { // Nếu message không được truyền vào hoặc giá trị nó là rỗng // thì sẽ được thay thế bằng giá trị 'Không có tin nhắn' message = message || 'Không có tin nhắn <br/>'; document.write(message); } showMessage();
88.212.54.57 minhquy


JSON - JavaScript Object Notation
JSON là một cú pháp để lưu trữ và trao đổi dữ liệu. JSON là văn bản, được viết với ký hiệu đối tượng JavaScript. //Trao đổi dữ liệu Khi trao đổi dữ liệu giữa trình duyệt và máy chủ, dữ liệu chỉ có thể là văn bản. JSON là văn bản và chúng tôi có thể chuyển đổi bất kỳ đối tượng JavaScript nào thành JSON và gửi JSON đến máy chủ. Chúng tôi cũng có thể chuyển đổi bất kỳ J . . .
88.212.54.57


SearchFormFromSite

Full query request in all database