Wiki

Definition of vocabulary words in Vietnamese

Common Words


window.location.assign() - phương thức tải một tài liệu mới trong js
88.212.54.57


napriek - mặc dù
[napȓεk] prep (prepozície) (aj) napriek čomu - bất chấp, mặc dù napriek (tomu), že... - dù napriek (tomu) - mặc dù, dù, dù rằng, mặc dầu ///príklad //dù dù rằng - aj keď, i keď, hoci, napriek (tomu)
minhquy


if () {} - hàm if trong JavaScript
// cấu trúc if (condition){ // statment } // if else if (condition){ // Code cho lệnh if } else{ // Code cho lệnh else } // mô tả Trong đó condition là mệnh đề điều kiện và luôn luôn phải có một trong hai giá trị là true/false hoặc giá trị tương đương như: NULL => False Rỗng => False Số khác 0 => TRUE Số 0 => FALSE
84.245.121.218 minhquy


prompt() - dùng để lấy thông tin từ người dùng, gồm có hai tham số truyền vào là nội dung thông báo và giá trị ban đầu. Nếu người dùng không nhập vào thì giá trị nó sẽ trả về là NULL.
<script language="javascript"> var t = prompt("Nhập tên của bạn", ''); alert(t); </script>
84.245.121.218 minhquy


confirm() - hiển thị thông báo có sự lựa chọn Yes và No
sẽ xuất hiện một thông báo popup có thêm hai sự lựa chọn là Yes và No. Nếu người dùng chọn Yes thì nó trả về TRUE và ngược lại nếu chọn NO thì nó sẽ trả về FALSE. // <script language="javascript"> confirm("Do you like @mqd"); </script>
minhquy minhquy


flow chart - lưu đồ
Lưu đồ là một loại sơ đồ biểu diễn một thuật toán hoặc một quá trình, biểu hiện các bước công việc dưới dạng các loại hình hôp khác nhau theo thứ tự được biểu diễn bởi các mũi tên. Sơ đồ này có thể thể hiện giải pháp cho vấn đề cần giải quyết từng bước từng bước một.
88.212.54.57

CURL DEMO - curl -d "id=1035" -X POST https://wiki.minhquydesign.com/view.php
88.212.54.57

GNU General Public License - Giấy phép Công cộng GNU
1. Phần mềm GPL phải là phần mềm tự do. Tức là người sử dụng có 4 quyền sau với phần mềm GPL: Tự do chạy chương trình, cho bất cứ mục đích nào. Tự do tìm hiểu cách hoạt động của chương trình, và tự do sửa đổi nó. (Quyền truy cập mã nguồn là điều kiện tiên quyết cho quyền tự do này.) Tự do tái phân phối bản sao. Tự do cải tiến chương trình, và phát hành những gì cải ti� . . .
minhquy

word-wrap: break-word; - css word wrap
word-wrap: normal|break-word|initial|inherit;
88.212.54.57 admin

The MIT License - Giấy phép MIT
Biểu trưng Giấy phép được chấp thuận của OSIBản quyền Giấy phép: Không xác định. Giấy phép Giấy phép: Không xác định. Giấy phép Liên hệ: Không xác định. Mã định danh ngắn SPDX: MIT Các tài nguyên khác ... Bắt đầu văn bản giấy phép. Bản quyền <YEAR> <COPYRIGHT HOLDER> Theo đây, quyền được cấp miễn phí cho bất kỳ người nào có được bản sao của phần mềm này v� . . .
minhquy

Runtime Error - là gì?
là lỗi xảy ra trong run time tức là lúc chương trình đang thực thi. Nó thường được so sánh với Compile Time Error, tức là lỗi lúc biên dịch.
minhquy admin


so sánh skoro và skôr - neskoro và neskôr
skoro1 [skoro] adv 1. sắp 2. sớm //hodina včasné/skoré ranné hodiny giờ sáng sớm neskoro neskoro v noci muộn vào ban đêm nikdy takmer/skoro nikdy không bao giờ ráno skoré ráno buổi sáng sớm ráno skoro ráno sớm vào buổi sáng skorý skorší sớm skorý v skorých ranných hodinách sớm vào buổi sáng neskorý do neskorých ranných hodín đến giờ sáng sớm uzdravenie Skoré uzdravenie! Chúc nhanh khỏi nhé! đêm . . .
admin minhquy


http://brackets.io/ - Một trình soạn thảo văn bản mã nguồn mở hiện đại hiểu được thiết kế web.
Code Editor nên dùng cho Web Designer
88.212.54.57 minhquy


CSRF - Cross-site Request Forgery
“XSS & CSRF Những người anh em” là kỹ thuật tấn công giả mạo chính chủ thể của nó. cách chống CSRF - Sử dụng token - Sử dụng cookie riêng biệt cho trang quản trị - Kiểm tra REFERRER - Kiểm tra IP
minhquy minhquy


backdoor - là gì?
Backdoor hay còn gọi là crypto backdoor, đây là một chương trình gián điệp được tích hợp vào nhân của phần mềm với nhiều mục đích khác nhau, có mục đích xấu và cũng có mục đích tốt. Backdoor có thể xuất hiện ở mọi thiết bị, từ điện thoại của bạn, laptop cho đến router mạng, miễn là những nơi đó có sự tồn tại của phần mềm. Nhiệm vụ của backdoor là lấy thông tin của ngư . . .
88.212.54.57 minhquy

mysql_real_escape_string() - chuyển một chuỗi thành chuỗi query an toàn
88.212.54.57 minhquy


trim( $str, $char); - hàm loại bỏ khoảng trắng
Hàm trim() sẽ loại bỏ khoảng trắng( hoặc bất kì kí tự nào được cung cấp) dư thừa ở đầu và cuối chuỗi. $str là chuỗi cần loại bỏ các kí tự. $char là tham số không bắt buộc quy định các kí tự sẽ bị loại bỏ ở đầu và cuối chuỗi. Nếu không truyền, hàm trim() sẽ loại bỏ khoảng trắng.
88.212.54.57 minhquy


concept - ý tưởng
concept nghĩa là những ý tưởng chủ đạo và xuyên suốt trong nội dung và hình thức của chương trình marketing. Concept tạo nên sự thống nhất, mục tiêu cho chương trình marketing của doanh nghiệp. Trong mỗi lĩnh vực, concept lại mang một đặc trưng khác nhau. Với dịch vụ nhà hàng khách sạn thì concept có nghĩa là mô hình phong cách, concept chụp ảnh có nghĩa là một mô hình, bố cục, phong cách hay nội dun . . .
admin

quốc gia - národnosť
quốc gia1 n národnosť f đa quốc gia (công ty v.v.) nadnárodný chủ nghĩa quốc gia nacionalistický, nacionalizmus m người theo chủ nghĩa quốc gia nacionalista m siêu quốc gia nadnárodný //kỳ thi kỳ thi quốc gia štátna skúška, (cak) štátnica f ngày lễ ngày lễ quốc gia štátny sviatok členský členský štát m quốc gia thành viên hlava hlava štátu người đứng đầu nhà nước, nguyên thủ quốc gia park náro . . .
minhquy minhquy


Rust Programing - là gì?
Rust giúp bạn trở thành một lập trình viên tốt hơn. Rust CRUD.
88.212.54.57 admin

SearchFormFromSite

Full query request in all database