Wiki

Definition of vocabulary words in Vietnamese

Common Words


ak - nếu như, giá mà, nếu
ak [ak] conj //iba iba ak (by) trừ phi, trừ khi, nếu không //povedať ak sa to tak dá povedať để tôi nói //treba ak bude treba nếu cần //boh Ak boh dá. Nếu trời cho. //mýliť sa Ak sa nemýlim... Nếu tôi không nhầm... //stať sa Nič sa nestane, ak odídeme. Nếu chúng tôi đi, thì sẽ không có chuyện gì xảy ra. //cần nếu cần ak bude treba //điều kiện với điều kiện (là) za predpokladu (že), ak //nói để . . .
minhquy minhquy

aj - cả ... lẫn, cũng như, và
aj [aj] con aj keď - mặc dù, dù rằng, mặc dầu aj tak - dù sao, vẫn //ako ako... tak aj cả... lẫn, vừa... vừa //ako ako aj cũng như keby aj keby ngay cả khi, thậm chí nếu napriek (aj) napriek čomu bất chấp, mặc dù //tak ako... tak aj cả... lẫn, vừa... vừa //cả cả... lẫn ako... tak aj //cũng cũng như ako aj, rovnako ako //dù dù rằng aj keď, i keď, hoci, napriek tomu //dù dù sao beztak, tak či tak, tak . . .
minhquy minhquy

i - và / cả ... lẫn, cũng như
i [i] conj 1. và 2. cả ... lẫn, cũng như
minhquy

príliš - quá
príliš [priːliʃ] adv quá (nặng v.v.) //veľa príliš veľa - quá nhiều //zájsť zájsť príliš ďaleko - quá giới hạn //detail Nezachádzaj príliš do detailov. - Đừng tập trung vào chi tiết. hạn quá giới hạn - prekročiť (určité) medze, zájsť príliš ďaleko //lắm không lắm - neveľmi, nepríliš aký/ako //nhiều quá nhiều - priveľa, príliš veľa //chi tiết Đừng tập trung vào chi tiết. - Nezachádzaj príli . . .
minhquy minhquy

4.0.0 - 4.0.1
index rand : icon tác giả nằm trong điều kiện, style hàng theo index. include header và footer. edit.php : đảo chiều TV TS //insert.php : ten_nguoi_dung khi đã đăng nhập sẽ hiện trên box nguoithem và ngược lại tên box sẽ //-poznamky // //localver custom DB
88.212.54.57 admin

Get $_POST from multiple checkboxes with array - Nhận $ _POST từ nhiều hộp kiểm với mảng
<form action="./action.php" method="post"> <input type="checkbox" name="check_list[]" value="value 1"> <input type="checkbox" name="check_list[]" value="value 2"> <input type="checkbox" name="check_list[]" value="value 3"> <input type="checkbox" name="check_list[]" value="value 4"> <input type="c . . .
88.212.54.57 admin

kiểm tra dữ liệu câp nhật trong update.php hoặc add.php - nếu có thì dừng chương trình
if($_POST['td_tv'] == "" OR $_POST['td_ts'] == "") { echo "trông dữ liệuu"; exit; //header("location:insert.php"); }
khách

if ($row['td_loai']) - if ($row['td_loai'])
<?php if ($row['td_loai']) { echo "<td><button class='btn btn-sm btn-primaryx border-left-warning bg-gray-100' >".$row['td_loai']."</button>"; } ?>
khách admin

(PHP Data Object) - PDO
là một database abstraction layer, có thể sử dụng các extension khác nhau để giao tiếp với các CSDL khác nhau (Oracle, DB2, Microsoft SQL server, Postgress SQL..). PDO có thể được sử dụng để lập trình theo cả hướng thủ tục và theo hướng đối tượng.
khách

IDE, IDEs - Môi trường phát triển tích hợp
là "Môi trường thiết kế hợp nhất" hay " Môi trường gỡ lỗi hợp nhất" là một loại phần mềm máy tính có công dụng giúp đỡ các lập trình viên trong việc phát triển phần mềm. Các môi trường phát triển hợp nhất thường bao gồm: Một trình soạn thảo mã: dùng để viết mã.
khách minhquy

php html checkbox multiple option - Viết PHP nhận dữ liệu với nhiều checkbox tùy chọn
Tomatoes Onions Chillies 
admin minhquy

PSR-1/2/4 - Quy chuẩn trong php
class TenClass ... // $ten_thuoc_tinh // $ten_bien // tenHam(); tenHam($ten_thuoc_tinh);
minhquySnippet - Snippet là gì
Snippet là một đoạn code được định nghĩa sẵn và gắn vào một từ khoá nào đó, khi cần dùng thì ta sẽ gọi từ khoá đó để chèn nội dung mà ta đã định nghĩa. Với snippet, quá trình gõ code của bạn sẽ nhanh hơn vì bạn sẽ không phải gõ đi gõ lại nhiều đoạn code giống nhau.


kiemTra_input() - hàm kiểm tra input chống xss
function kiemTra_input($data) { $data = trim($data); $data = stripslashes($data); $data = htmlspecialchars($data); return $data; }


Làm Thế Nào Để Tránh $_SERVER["PHP_SELF"] Bị Khai Thác? - /
Để tránh $_SERVER["PHP_SELF"] bị khai thác ta sử dụng hàm htmlspecialchars(). Code HTML có thể như sau: ">
minhquy


$_SERVER["PHP_SELF"] - /
Lưu Ý về Xử Lý Bảo Mật Form trong PHP**: $_SERVER["PHP_SELF"] có thể được sử dụng bởi các hacker! Nếu PHP_SELF được sử dụng trên website của bạn, và một người dùng có thể sử dụng gạch chéo(/) và một số lệnh Cross Site Scripting(XSS) để thực hiện.
minhquy


SearchFormFromSite

Full query request in all database