Wiki

Definition of vocabulary words in Vietnamese

Common Words


htmlspecialchars() - htmlspecialchars()
Nếu dữ liệu đến từ các nguồn bên ngoài như biểu mẫu do người dùng ẩn danh điền vào, thì có nguy cơ dữ liệu đó có thể chứa tập lệnh độc hại được thụt vào để khởi chạy các cuộc tấn công tập lệnh chéo trang web (XSS). Do đó, bạn phải thoát dữ liệu này bằng cách sử dụng htmlspecialchars()hàm PHP trước khi hiển thị nó trong trình duyệt, để mọi thẻ HTML mà nó chứa đều trở nên . . .


sqlite insert multi - sqlite insert multi
INSERT INTO table1 (column1,column2 ,..) VALUES (value1,value2 ,...), (value1,value2 ,...), ... (value1,value2 ,...);


Loop Through an Associative Array - Vòng qua một mảng liên kết
$age = array("Peter"=>"35", "Ben"=>"37", "Joe"=>"43"); foreach($age as $x => $x_value) { echo "Key=" . $x . ", Value=" . $x_value; echo "<br>"; }


foreach () {} - vòng lặp foreach
foreach ($array as $value) { mã thực thi; }


for () {} - vòng lặp for
for (bộ đếm init; bộ đếm kiểm tra; bộ đếm tăng dần) { mã được thực thi cho mỗi lần lặp; }


do {// code } white (condition true); - thực hiện thành động với điều kiện
$x = 1; do { echo "The number is: $x <br>"; $x++; } while ($x <= 5);


Lighttpd - quản lý directory
Lighttpd là một phần mềm mã nguồn mở, an toàn và linh hoạt, đặc biệt miễn phí và được phân phối theo giấy phép BSD. Lighttpd được viết bởi Jan Kneschke. Lighttpd chiếm ít tài nguyên, memory thấp, CPU nhỏ. Lighttpd được phát triển bằng ngôn ngữ C.
admin

PHP Complete Form Example - Ví dụ về biểu mẫu hoàn chỉnh PHP
Name: E-mail: Website: Comment: <?php echo $comment;?> Gender: value="female">Female value="male">Male value="other">Other
minhquy


custom - website
# index.php # libs/tudien.php libs/index.php tudien-search.php tudien-add.php tudien-delete.php tudien-edit.php # inc/ #conf/ # users/index.php users/login.php users/dashboard.php users/logout.php users/reset-password.php


MINISTERSTVO - bộ
Minister zdravotníctva Slovenskej republiky Bộ trưởng Bộ Y tế Cộng hòa Slovakia


CKEditor - tích hợp CK-EDITOR
CUSTOM LOAI FROM INDEX - ĐÃ XONG
<?php if ($item['loai']) { echo"<small><button class='btn btn-sm btn-success'>" . $item['loai'] . "</button></small>"; } ?> // nếu có idem['loai'] thì sẽ thực hiện box loai


ĐÃ XONG - FIX CODE FROM INDEX
<td><?php if ($item['destiengviet']) { echo "<pre class='alert alert-success' style='font-family:Roboto'>" . $item['destiengviet'] . "</pre>"; } ?></td>


ketNoiDB() - hàm kết nối cơ sở dữ liệu
//// Hàm Kết Nối Database function ketNoiDB() { // Gọi tới biến toàn cục $conn global $conn; // Nếu chưa kết nối thì thực hiện kết nối if (!$conn){ $conn = mysqli_connect('localhost', 'minhquy1_qtudien', 'minhquy1_pass', 'minhquy1_qtudien') or die ('Can\'t not connect to database'); // Thiết lập font chữ kết nối mysqli_set_charset($conn, 'utf8'); } }


PHP Data Types - Các kiểu dữ liệu PHP
Các biến có thể lưu trữ dữ liệu thuộc các kiểu khác nhau và các kiểu dữ liệu khác nhau có thể làm những việc khác nhau. PHP hỗ trợ các kiểu dữ liệu sau: 1. String 2. Integer 3. Float (floating point numbers - also called double) 4. Boolean true/false 5. Array - Mảng liên kết - - 6. Object đối tượng 7. NULL 8. Resource
minhquy


explode($delimiter, $string): - chuyển một chuỗi string thành một mảng các phần tử với ký tự tách mảng là delimiter.
Hàm explode($delimiter, $string): chuyển một chuỗi string thành một mảng các phần tử với ký tự tách mảng là delimiter.


trim($string, $character); - Xóa ký tự $character nằm ở đầu và cuối chuỗi $str, nếu ta không nhập $character thì mặc định nó hiểu là xóa khoảng trắng.
Hàm trim($string, $character); Xóa ký tự $character nằm ở đầu và cuối chuỗi $string, nếu ta không nhập $character thì mặc định nó hiểu là xóa khoảng trắng. // + Hàm ltrim($string, $character): Tương tự như trim nhưng chỉ xóa bên trái Hàm rtrim($string, $character): Tương tự như trim nhưng chỉ xóa bên phải


str_replace("world", "Dolly", "Hello world!"); - Replace the text "world" with "Dolly":
// echo str_replace("world", "Dolly", "Hello world!"); // outputs Hello Dolly! // tìm - thay thế - trong $


SearchFormFromSite

Full query request in all database