Wiki

Definition of vocabulary words in Vietnamese

Common Wordsešte raz - một lần nữa
minhquy


keď - đến khi, khi
[kεc] conj (cho đến) khi, khi i keď mặc dù, dù rằng, mặc dầu //aj aj keď mặc dù, dù rằng, mặc dầu //práve Práve keď... Vừa lúc... //dù dù rằng aj keď, i keď, hoci, napriek tomu //khi sau khi po tom, čo, keď
admin


SearchFormFromSite

Full query request in all database